மர்சேய்ல்: ஐரோப்பின் தொடர்ச்சியான குடியேற்றங்களில் ஒன்றாக பரம்பரைப்படுகின்றது

மர்சேய்ல், பிரான்சின் பழமையான நகரமாகவும், ஐரோப்பாவின் மிகப் பழமையான தொடர்ச்சியான குடியேற்றங்களில் ஒன்றாக காணப்படுகின்றது. இந்த நகரம் பிரான்சின் இரண்டாவது பெரிய நகரமாகவும், பாரீஸ் மற்றும் லியோனுக்கு அடுத்தபடியாக பிரான்சின் மூன்றாவது அதிக மக்கள்தொகை கொண்ட நகரமாகவும் திகழ்கின்றது.

மர்சேய்ல் அதிசயம் பரம்பரையாக அறிந்துள்ள நகரமாகும். கி.மு., 600 ஆம் ஆண்டு ஃபோசியா பகுதியிலிருந்து கிரேக்கர்களால் கண்டறியப்பட்ட இந்த நகரம் பழைய காலத்தில் மசாலியா என்று அழைக்கப்பட்டது. இதன் பெயர் மாசா அதாவது பெரிய கட்டி, பார்லி-கேக் ஆகிய பாலனிகால வர்த்தக துறைமுகமாக உள்ளது. பழைய துறைமுகம் இன்னும் நகரத்தின் மையத்தில் உள்ளது. அங்கு நோட்ரே-டேம்-தி-லா-கார்தே திருத்தலமான உரோமன்-பைசண்டைன் ஆலயம் அமைந்துள்ளது.

1990 களில், பொருளாதார மேம்பாடு மற்றும் நகர்ப்புற புதுப்பிப்புக்கான Euroméditerranée திட்டம் தொடங்கப்பட்டது. இதன் மூலம், மர்சேய்ல் அதிக மக்கள்தொகை அதிகரிக்க மற்றும் பொருளாதார மேம்பாடு செய்ய ஆரம்பித்தது. நகரத்தில் பல மாற்றுகள் ஏற்பட்டன, அதிக விளக்குகள் உருவானது, மற்றும் பல மதிப்பீடு வந்தது.

மர்சேய்ல் ஒலிம்பிக் கால்பந்து போட்டிகளுக்கான மன்றத்தின் தாயகமாக மர்சேய்ல் திகழ்கின்றது. இது பிரான்சில் மிகவும் வெற்றிகரமான மற்றும் அதிக புகழ் பெற்ற மன்றங்களில் இதுவும் ஒன்றாகும். மர்சேயில், 1998 ஆம் ஆண்டு உலகக் கோப்பை போட்டி, 2016ல் ஐரோப்பா கண்டத்திற்கு இடையிலான போட்டி போன்றவற்றை நடத்தியுள்ளது. மேலும் பல உயர் கல்வி நிறுவனங்களின் தாயகமாகத்திகழும் மார்சேய்ல், Aix-Marseille பல்கலைக்கழகத்தையும் தன்னகத்தேக் கொண்டுள்ளது.

மர்சேய்ல் அந்தச் சிற்பம் பெரிதும் வெற்றிகரமாக வளர்ந்துவிட்டது. இதன் விளைவாக பிரான்சில், பாரிஸுக்கு அடுத்த படியாக அதிக அருங்காட்சியகங்கள் மர்சேய்லில் உள்ளன. இந்த நகரம் 2013 இல் ஐரோப்பிய கலாச்சார தலைநகராகவும், 2017 இல் ஐரோப்பிய விளையாட்டு தலைநகராகவும் பெயரிடப்பட்டது.

மர்சேயில் அந்தச் சிற்பம் பெரிதும் வெற்றிகரமாக வளர்ந்துவிட்டது. இதன் விளைவாக பிரான்சில், பாரிஸுக்கு அடுத்த படியாக அதிக அருங்காட்சியகங்கள் மர்சேய்லில் உள்ளன. இந்த நகரம் 2013 இல் ஐரோப்பிய கலாச்சார தலைநகராகவும், 2017 இல் ஐரோப்பிய விளையாட்டு தலைநகராகவும் பெயரிடப்பட்டது.

ஒலிம்பிக் கால்பந்து போட்டிகளுக்கான மன்றத்தின் தாயகமாக மர்சேய்ல் திகழ்கின்றது. பிரான்சில் மிகவும் வெற்றிகரமான மற்றும் அதிக புகழ் பெற்ற மன்றங்களில் இதுவும் ஒன்றாகும். மர்சேயில், 1998 ஆம் ஆண்டு உலகக் கோப்பை போட்டி, 2016ல் ஐரோப்பா கண்டத்திற்கு இடையிலான போட்டி போன்றவற்றை நடத்தியுள்ளது. மேலும் பல உயர் கல்வி நிறுவனங்களின் தாயகமாகத்திகழும் மார்சேய்ல், Aix-Marseille பல்கலைக்கழகத்தையும் தன்னகத்தேக் கொண்டுள்ளது.

மர்சேய்ல் அந்தச் சிற்பம் பெரிதும் வெற்றிகரமாக வளர்ந்துவிட்டது. இதன் விளைவாக பிரான்சில், பாரிஸுக்கு அடுத்த படியாக அதிக அருங்காட்சியகங்கள் மர்சேய்லில் உள்ளன. இந்த நகரம் 2013 இல் ஐரோப்பிய கலாச்சார தலைநகராகவும், 2017 இல் ஐரோப்பிய விளையாட்டு தலைநகராகவும் பெயரிடப்பட்டது.

ஒலிம்பிக் கால்பந்து போட்டிகளுக்கான மன்றத்தின் தாயகமாக மர்சேய்ல் திகழ்கின்றது. பிரான்சில் மிகவும் வெற்றிகரமான மற்றும் அதிக புகழ் பெற்ற மன்றங்களில் இதுவும் ஒன்றாகும். மர்சேயில், 1998 ஆம் ஆண்டு உலகக் கோப்பை போட்டி, 2016ல் ஐரோப்பா கண்டத்திற்கு இடையிலான போட்டி போன்றவற்றை நடத்தியுள்ளது. மேலும் பல உயர் கல்வி நிறுவனங்களின் தாயகமாகத்திகழும் மார்சேய்ல், Aix-Marseille பல்கலைக்கழகத்தையும் தன்னகத்தேக் கொண்டுள்ளது.

மர்சேய்ல் அந்தச் சிற்பம் பெரிதும் வெற்றிகரமாக வளர்ந்துவிட்டது. இதன் விளைவாக பிரான்சில், பாரிஸுக்கு அடுத்த படியாக அதிக அருங்காட்சியகங்கள் மர்சேய்லில் உள்ளன. இந்த நகரம் 2013 இல் ஐரோப்பிய கலாச்சார் தலைநகராகவும், 2017 இல் ஐரோப்பிய விளையாட்டு தலைநகராகவும் பெயரிடப்பட்டது.

ஒலிம்பிக் கால்பந்து போட்டிகளுக்கான மன்றத்தின் தாயகமாக மர்சேய்ல் திகழ்கின்றது. பிரான்சில் மிகவும் வெற்றிகரமான மற்றும் அதிக புகழ் பெற்ற மன்றங்களில் இதுவும் ஒன்றாகும். மர்சேயில், 1998 ஆம் ஆண்டு உலகக் கோப்பை போட்டி, 2016ல் ஐரோப்பிய கண்டத்திற்கு இடையிலான போட்டி போன்றவற்றை நடத்தியுள்ளது. மேலும் பல உயர் கல்வி நிறுவனங்களின் தாயகமாகத்திகழும் மார்சேய்ல், Aix-Marseille பல்கலைக்கழகத்தையும் தன்னகத்தேக் கொண்டுள்ளது.

மர்சேய்ல் அந்தச் சிற்பம் பெரிதும் வெற்றிகரமாக வளர்ந்துவிட்டது. இதன் விளைவாக பிரான்சில், பாரிஸுக்கு அடுத்த படியாக அதிக அருங்காட்சியகங்கள் மர்சேய்லில் உள்ளன. இந்த நகரம் 2013 இல் ஐரோப்பிய கலாச்சார் தலைநகராகவும், 2017 இல் ஐரோப்பிய விளையாட்டு தலைநகராகவும் பெயரிடப்பட்டது.

ஒலிம்பிக் கால்பந்து போட்டிகளுக்கான மன்றத்தின் தாயகமாக மர்சேய்ல் திகழ்கின்றது. பிரான்சில் மிகவும் வெற்றிகரமான மற்றும் அதிக புகழ் பெற்ற மன்றங்களில் இதுவும் ஒன்றாகும். மர்சேயில், 1998 ஆம் ஆண்டு உலகக் கோப்பை போட்டி, 2016ல் ஐரோப்பிய கண்டத்திற்கு இடையிலான போட்டி போன்றவற்றை நடத்தியுள்ளது. மேலும் பல உயர் கல்வி நிறுவனங்களின் தாயகமாகத்திகழும் மார்சேய்ல், Aix-Marseille பல்கலைக்கழகத்தையும் தன்னகத்தேக் கொண்டுள்ளது.